Bonhart, teksty z maja 2010 roku

18 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

Możesz, jeżeli zechcesz, wy­ruszyć na kra­niec świata, wejść na naj­wyższy szczyt. Ale i tak zo­baczysz, że na tym dro­ga się nie kończy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 31 maja 2010, 20:01

Mo­ja blu­za ciągle jest prze­siąknięta jej per­fu­mami. Każdy od­dech wy­daje się być os­trzem przeszy­wającym mo­je serce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 maja 2010, 21:34

Ocze­kujesz, że przyjdę, gdy jest Ci źle. Że krzyk­niesz w noc, a wnet się zja­wię. Ale ja też cza­sami boję się ciemności 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 maja 2010, 11:55

Chciałem zna­leźć bo­ga, nie zna­lazłem nic. Chcialem zna­leźć człowie­czeństwo, a zna­lazłem tyl­ko bestialstwo. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 maja 2010, 11:45

Żeby zmienić świat na lep­sze, pot­rze­ba og­romnej ilości pra­cy lub og­romne­go szczęścia. Naj­częściej pot­rze­ba obu. Ale jest łat­wy sposób na uczy­nienie świata piękniej­szym. Wys­tar­czy zmienić okulistę. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 maja 2010, 18:26

Myśli­ciele nig­dy nie by­li szczęśli­wi ani za­dowo­leni z życia. Gdy­by by­li, nie tra­cili­by cza­su na myślenie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 26 maja 2010, 22:00

Miałem za­miar do­dać ciekawą myśl, ale nies­te­ty, oka­zało się, że ktoś już do­dał pra­wie iden­tyczy cy­tat. Więc, myślę so­bie: Co­gito er­go sum? Ale dzi­siaj, żeby "być" nie wys­tar­czy myśleć. Trze­ba po­nad­to myśleć inaczej niż inni. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 maja 2010, 19:20

Cza­sami war­to wy­puścić szczęście z sil­ne­go objęcia ra­mion. Jeżeli szczęście jest praw­dzi­we, nie będzie ka­zało na siebie długo cze­kać. W każdym in­nym wy­pad­ku, po pros­tu nie ma­my racji. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 maja 2010, 08:04

Każde słowo zbliża Cię do po­wie­dze­nia cze­goś, cze­go możesz żałować przez bar­dzo długi czas. To tak, jak­byś szedł na sza­fot. Wiesz, co Cię cze­ka na końcu, co nie znaczy, że nie można sta­wiać mniej­szych kroczków. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 maja 2010, 13:09

Sar­kazm i iro­nia są za­baw­ne do cza­su, gdy zos­taną wy­mie­rzo­ne w Ciebie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 maja 2010, 14:34

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]