Bonhart, teksty z marca 2011 roku

3 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Bonhart.

To smut­ne, gdy ktoś uważa, że od­dychając po­pełnia błąd 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2011, 01:47

Szu­kanie życiowej praw­dy to błądze­nie we mgle stłoczo­nych myśli. Tę praw­dziwą znaj­dziesz tyl­ko wte­dy, gdy pot­kniesz się o nią i złamiesz so­bie nos. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 marca 2011, 03:32

Dokąd zmie­rza świat, w którym co­raz więcej pow­sta­je z przy­pad­ku niż z pla­nowa­nia? Pew­nie do te­go, co ma­my za oknem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 marca 2011, 06:37

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]