Bonhart, myśli

51 tekstów (myśli) – auto­rem jest Bonhart.

Woj­ny. Za­machy. Na­pady. Po­rachun­ki. Samobójstwa.
Przy­wary czys­to ludzkie. Ja­ki z te­go wniosek?
Postęp zabija. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 grudnia 2011, 05:04

Ciężko jest ogarnąć sy­tuację mając przed sobą stos ciał. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 września 2011, 02:11

Dlacze­go co­raz częściej uchy­lam przed tobą zakątki swo­jego por­tfe­la za­miast swo­jej duszy? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2011, 05:25

Ko­biety zarzu­cają mężczyz­nom, iż nie mają do nich po­dejścia. Mężczyźni zarzu­cają ko­bietom, iż są nie­czułe. Po co to wszys­tko? Nie le­piej po pros­tu się przytulić? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 czerwca 2011, 22:20

Naj­większą zbrod­nią prze­ciw­ko człowieko­wi było da­nie mu wol­nej woli. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2011, 03:54

Ludzie pot­ra­fią pod­no­sić spo­re ciężary, a często tak trud­no jest im wy­ciągnąć rękę do dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 kwietnia 2011, 06:07

To smut­ne, gdy ktoś uważa, że od­dychając po­pełnia błąd 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2011, 01:47

Szu­kanie życiowej praw­dy to błądze­nie we mgle stłoczo­nych myśli. Tę praw­dziwą znaj­dziesz tyl­ko wte­dy, gdy pot­kniesz się o nią i złamiesz so­bie nos. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 marca 2011, 03:32

Dokąd zmie­rza świat, w którym co­raz więcej pow­sta­je z przy­pad­ku niż z pla­nowa­nia? Pew­nie do te­go, co ma­my za oknem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 marca 2011, 06:37

Le­piej iść nap­rzód z niepew­nością, niż co­fać się z rozwagą. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 grudnia 2010, 00:49

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]