Bonhart, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Bonhart.

Utreus

Czas minął strasznie szyb­ko. Ale te­raz czas nie miał żad­ne­go znacze­nia. Te­raz, gdy wszys­tko miało się zacząć. Przy­goda, która zaczy­na się bar­dzo niewin­nie. Jak młody ptak, przy­goto­wujący się do swo­jego pier­wsze­go lotu. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 września 2011, 05:15

Rabites

Właśnie tak to wyglądało. Jed­no długie, pra­wie nies­kończo­ne spoj­rze­nie. I ruchy rąk. Po­wol­ne, jak­by nieśmiałe. Niepew­ne. Dziecięco niepo­rad­ne. By­naj­mniej nie wy­nikające z bra­ku doświad­cze­nia. Bo te­go oboj­gu nie bra­kowało. Bra­kowało im czegoś [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 lipca 2010, 14:55

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]