Bonhart, strona 2

56 tekstów – auto­rem jest Bonhart.

Dokąd zmie­rza świat, w którym co­raz więcej pow­sta­je z przy­pad­ku niż z pla­nowa­nia? Pew­nie do te­go, co ma­my za oknem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 marca 2011, 06:37

Le­piej iść nap­rzód z niepew­nością, niż co­fać się z rozwagą. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 grudnia 2010, 00:49

Gdy już całko­wicie opadłem z sił, dałem jej ka­ganek i pop­ro­siłem, by oświet­liła mi dal­szą drogę. Ta ścieżka, która z początku wy­dawała się jas­na, ciepła i piękna, zap­ro­wadziła mnie do bar­dzo ciem­ne­go miej­sca, w którym tkwię sam do dziś.

Ta­ka krótka his­to­ria miłosna. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 września 2010, 13:40

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żartu. 

myśl dnia z 23 września 2014 roku
zebrała 61 fiszek • 16 września 2010, 17:47

Le­piej jest mówić to, co dyk­tu­je nam ser­ce, niż otaczać się płaszczem kłam­stw, by skryć własną niemoc. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 września 2010, 18:25

Wol­ność liczy się dla mnie tyl­ko wte­dy, gdy wol­no mi po­pełniać błędy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 14 września 2010, 22:31

Widząc, co dzieje sie wo­koło, tyl­ko jed­no słowo przychodzi mi na myśl. Hipokretynizm. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 sierpnia 2010, 02:52

Zaczy­nam zaz­drościć ludziom, którym mo­wa służy je­dynie do prze­kazy­wania informacji. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 sierpnia 2010, 00:07

Miłość i sza­leństwo to iden­tyczne mecha­niz­my. Różnią się tyl­ko liczbą osób pot­rzeb­nych do ich zasilenia. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 sierpnia 2010, 20:29

Jak ktoś się sępem urodził, to ka­nar­kiem nie umrze. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 1 sierpnia 2010, 22:14

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]