Bonhart, strona 3

56 tekstów – auto­rem jest Bonhart.

Jeżeli nie możesz złapać okaz­ji, zwol­nij i pocze­kaj. Okaz­ja zro­bi kółko i do­goni Ciebie pierwsza. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 lipca 2010, 12:44

Gdy­by każdy, kto w młodości po­pełnił duży błąd, rzu­cił się do morza, to szyb­ko zab­rakło by tam miej­sca dla ryb. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 lipca 2010, 17:29

Spokój zaw­sze ma podłoże w kon­flik­cie. Tak sa­mo jak wo­da, która składa się z łat­wo­pal­ne­go wo­doru i tle­nu pod­trzy­mujące­go płomień. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 lipca 2010, 11:17

Gdy porówna­my ilość osób szczęśli­wych w miłości do tych nie­szczęśli­wych, nie jest za we­soło. Wychodzi na to, że miłość wca­le nie jest ta­ka fajna. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 lipca 2010, 10:38

Nig­dy nie boimy się te­go, co czai się w ciem­ności. Boimy się nasze­go wyob­rażenia, co może się tam czaić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 lipca 2010, 20:13

Zdra­da to do­syć ciężki zarzut, ale to bar­dzo częste zja­wis­ko. Występu­je w każdym kłamstwie. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 16 lipca 2010, 18:05

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że wys­tar­czą spuszczo­ne spod­nie i chwi­la nieuwa­gi, by ktoś dob­rał się nam do du­py. To praw­da. Wys­tar­czy zaufać na chwilę, by ktoś to wy­korzys­tał na naszą, do­syć bo­lesną niekorzyść 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 lipca 2010, 00:05

Rabites

Właśnie tak to wyglądało. Jed­no długie, pra­wie nies­kończo­ne spoj­rze­nie. I ruchy rąk. Po­wol­ne, jak­by nieśmiałe. Niepew­ne. Dziecięco niepo­rad­ne. By­naj­mniej nie wy­nikające z bra­ku doświad­cze­nia. Bo te­go oboj­gu nie bra­kowało. Bra­kowało im czegoś [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 lipca 2010, 14:55

Cza­sami ludzie nie zos­tają przy­jaciółmi, bo wolą zająć którąkol­wiek inną po­zycję w życiu dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 lipca 2010, 22:08

Jeżeli is­tnieje naz­wa dla prze­ciwieństwa en­dorfin, to właśnie ciekną mi one z oczu. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 11 lipca 2010, 07:10

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]