Bonhart, strona 4

56 tekstów – auto­rem jest Bonhart.

Miłość to ogień. Przez zimę mo­jego życia da­wał mi przy­jem­ne i ożyw­cze ciepło. Lecz te­raz jed­nie wy­pala moją duszę. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 lipca 2010, 12:32

Chciałbym spot­kać Two­jego no­wego fa­ceta. Pos­ta­wiłbym mu flaszkę wódki. Przy­da mu się, gdy zro­bisz mu ta­ki nu­mer jak mi. A na pew­no zro­bisz. Ja też dos­tałem taką flaszkę. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 1 lipca 2010, 13:14

Gdy jes­teś na dnie, każdy mówi Ci, że masz się pod­nieść. Gdy już zbie­rzesz siły i wsta­niesz, każdy mówi Ci, że można było zro­bić to lepiej. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 czerwca 2010, 13:25

Człowiek przez pół życia marzy tyl­ko o jed­nym. A gdy już do­wiadu­je się, że jest to możli­we i wys­tar­czy wy­ciągnąć rękę... Nie ma jej do ko­go wy­ciągnąć. Jest sam. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 czerwca 2010, 11:14

Najłat­wiej jest ra­tować świat, gdy nikt te­go od nas nie wy­maga ani nie oczekuje. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 czerwca 2010, 23:02

Sta­ram się nie ruszać us­ta­mi gdy myślę, lecz nie zaw­sze mi się uda­je. Wte­dy zaw­sze mówię przyk­re rzeczy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 czerwca 2010, 20:10

Jes­teś dla mnie wyk­win­tną pot­rawą, mógłbym pochłaniać Cię bez końca. Nic nie po­radzę na to, że dla Ciebie jes­tem ziar­nkiem gor­czy­cy, które roz­gry­zione przez przy­padek wy­wołuje gry­mas niesmaku. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 czerwca 2010, 09:03

Nieważne, kto z kim śpi. Ważne, żeby no­gi wystawały. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 czerwca 2010, 00:27

Możesz, jeżeli zechcesz, wy­ruszyć na kra­niec świata, wejść na naj­wyższy szczyt. Ale i tak zo­baczysz, że na tym dro­ga się nie kończy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 31 maja 2010, 20:01

Mo­ja blu­za ciągle jest prze­siąknięta jej per­fu­mami. Każdy od­dech wy­daje się być os­trzem przeszy­wającym mo­je serce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 maja 2010, 21:34

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]