Bonhart, strona 6

56 tekstów – auto­rem jest Bonhart.

Ból po stra­conej miłości to czar­na dziura w ser­cu, która wy­sysa całą Twoją ener­gię życiową 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 maja 2010, 19:22

Gnając przez życie, można przeo­czyć coś bar­dzo ważne­go. Cza­sami war­to zat­rzy­mać się i rozejrzeć. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 16 maja 2010, 09:47

Względnie, ludzie są bezwzględni 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 maja 2010, 16:01

Po­ważna cho­roba przy­ciąga do Ciebie śmierć i ludzi. Jed­no Cię zniszczy, a dru­gie pod­bu­duje. Zgad­nij, co pa­suje do czego. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 maja 2010, 18:13

Postęp jest naj­większym hi­pok­rytą w his­to­rii ludzkości. Sys­te­matycznie nas wy­kańcza, niosąc na us­tach słowa: "Żyj lepiej!" 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 maja 2010, 21:59

Bal

Gości zaw­sze jest pełna sala
Nieważne czy duża czy mała
Piją, jedzą, drwią i dyskutują
Na­wet nie wiedzą, że wegetują

Gdy jed­nych uby­wa, in­nych przybywa
Pat­rzą po so­bie, jak to wszys­tko się odbywa
U każde­go z osob­na. Co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 maja 2010, 20:39

Bonhart

Closing your eyes to disappear You pray your dreams will leave you here But still you wake and know the truth No one's there

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonhart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2014, 08:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeżeli coś wy­maga po­wagi, [...]